Persondatameddelelse hos Profysio

Persondatameddelelse for Profysio.

I forbindelse med din ydelse fra Profysio er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med dine ydelser fra Profysio noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Hvis vi modtager sådanne oplysninger, oplyser vi dig særskilt herom. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål, så som navn og adresse. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven kap. 9 har vi tavshedspligt om hvad vi under udøvelsen af behandling af dig erfarer eller får formodning om angående dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Vi sikrer, at det kun er de medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for at behandle oplysninger om dig, der får adgang til oplysningerne. Sundhedsloven kap. 9 foreskriver, at uanset vores tavshedspligt, kan vi have en forpligtelse til at videregive oplysninger om dig i visse situationer. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Dvs. typisk 5 år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor vi senest har faktureret dig/den der betaler for din behandling.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Efter Databeskyttelsesreglerne har du en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig. Dine rettigheder omfatter at

  • Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig
  • Du kan forlange at få berigtiget urigtige oplysninger samt du kan i visse tilfælde kræve oplysninger om dig slettet. Efter autorisationslovens § 24 må vi dog ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse/berigtigelse.
  • Du kan i visse situationer forlange at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
  • Du kan gøre indsigelse overfor os mod behandlingen.
  • Du kan anmode om at få oplysninger om dig udleveret (dataportabilitet)

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor under punkt 6.

5. Klage

Hvis du mener vi behandler dine oplysninger i strid med de gældende databeskyttelsesregler, kan du kontakte os. Du kan også indgive klager over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

6. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for behandling af oplysninger om dig er

Anette Lehmann

Hobrovej 374

9200 Aalborg SV

tlf: 61459597

mail: AL@profysio.nu

Skriv til os.

Kontaktinfo

Du er velkommen til at kontakte Profysio enten via kontakt-formularen her til venstre eller ringe på tlf. +45 61 45 95 97.

Har du spørgsmål til Profysio, er vi altid klar til at svare så godt vi kan.

Vi er 100% fokuseret, når vi behandler eller har hold. Derfor afbryder vi ikke behandlingen/ træningen for at tage telefonen. Tager vi ikke telefonen, skal du endelig lægge en besked, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Følg med på de sociale medier

Facebook
Linkedin
Instagram

© Copyright - Profysio